اشعار, رباعی

صادق قصه

با سوز و گداز خودکشی خواهم کرد

هر ثانیه باز خودکشی خواهم کرد

من صادق قصه ام که یک روز آخر

در دخمه ی گاز خودکشی خواهم کرد!

 

“مزدک نظافت”