اشعار, رباعی

این شهر

نه حال و هوای زندگی نیست عزیز!

در کوچه صدای زندگی نیست عزیز!

باید به همان دهکده ام برگردم

این شهر که جای زندگی نیست عزیز!

 

“مزدک نظافت”