من را در شبکه های اجتماعی همراهی کنید
روزنوشت
اینها که بر سر سفره ی خان و خانزاده ها می نشینند و هم‌کاسه ی جانیان می شوند، کاش قدر ارزنی تعهد و عذاب وجدان داشتند. البته معلوم است کسی که اسمش در فضای مسموم حکومت اسلامی ایران در بوق و کرنا می رود باید به وجدان و تعهدش شک کرد، او خواسته یا ناخواسته دارد اهداف جمهوری اسلامی ایران را پیش می برد‌ وگرنه مثل ما خیلی محترمانه! بیرونش می کردند! مفت است! بخورید! که ما می مانیم و کودکان گرسنه ای که پدرانشان کولبرانی هستند که هر روز ممکن است زیر آتش اختیاری سردمداران شما جان دهند. بخورید! که ما می مانیم و خاطرات این همه سال شکنجه و اعتصاب و عذاب، ما می مانیم و خاطرات قربانیان سی و چند سال ستم. مزدک نظافت
۰