من را در شبکه های اجتماعی همراهی کنید

جدی باشید! خنده فقط در انتهای کار شیرین و پسندیده است، آنجا که راه حلی یافته اید. به دلقک ها که بخندید فکر می کنند کارشان درست است و بازی سطحی خویش را ادامه می دهند و وقت تان را تلف می کنند. حسادتی که در ناخودآگاه دلقک هاست موجب می شود که شما را به بازی مسخره ی خویش دعوت کنند. اکثر دوستان تان دلقک هستند و به چیزی جز امور مضحک فکر نمی کنند. عموما” عوام در حال تکرار اشتباه هستند. بیراهه ی عوام راه درست شماست.

مزدک نظافت

۱