اشعار, غزل

director

close up :action  زنی در نمای تار

آرام دوربین به عقب هول می خورد:

 تصویر خرد و خسته ی یک زن کنار تو/

Two shot  وهم ناک و سیاهی میان دود

با سایه های تند و زوایای شیب دار

ترسیم شکل ساده ای از اکسپرسیو/

 

یک، دو، سه، بعد: چرخش آرام دوربین

یک استکان پر از ته سیگارهای خیس

وَ چند برگ کاغذ و خودکار و یک کتاب/

تصویر نرم،[ soft focus] ، روی میز و بعد

کم کم صدای بوسه و برخورد و لمس و آه

با قیژ قیژ و خش خش محسوس رادیو/

 

[Dissolve]: بعد هم که flash back به خاطرات

یک full shot  از دو نفر روی نیمکت:

زن از غمِ خیانت خود حرف می زند/

(از لحظه های سخت نبود نگاه مرد)

مرد از کتاب های جدیدی که خوانده بود

از کافکا، فروید، رولان بارت یا فوکو/

 

حالا سکانس بعد: کلیدی میان قفل

یک در به روی زوج جوان بازمی شود

سیگار می کشند و به هم خنده می زنند/

زن، خسته سمت بطری مشروب می رود

همسر میان دود نشسته ست روی مبل

مست از سکوت خانه و لیوان آبجو/

 

[Cut ] –  بازگشت صحنه به آینده ای غریب

چیزی که توی خانه به حالِ وقوع بود

[Insert] : [دوربین به زمین زوم می کند]

(چاقوی غرق خون که فرو رفته بود در…)

وَ دوربین به سمت صدا چرخ میخورد:

یک مرد تند می دود از سمت راهرو…/

 

“مزدک نظافت”