اشعار, غزل

دنیای مدرن

شعر گفتن برای خندیدن

فلسفیدن میان ابله ها

بین این پِیج های بی سر و ته

خواندن پِیج بی سر و ته ها


دیدنِ عکس هایی از شهوت

عرضه یِ چهره های مصنوعی

پشت مانیتورِ جهان هی آب

می چکد از زبان له له ها

با لباسی که غرق سنت هاست

توی عصرِ مدرن چرخیدن

صفر و یک های خالی از احساس

حمله یِ مرگبار ده ده ها

الگوریتمِ تمام آدم ها

جمع این لحظه های مسخره است

پشت کیبورد سرد تنهایی:

گریه با بکگِراند قهقه ها!

“مزدک نظافت”