اشعار, رباعی

درخت ها

آنطور که سبز سبز می دیدی نیست

هر لحظه گل و شکوفه می چیدی نیست

حالا که درخت ها تبر می سازند

دیگر به نجات باغ امّیدی نیست!

“مزدک نظافت”