اشعار, رباعی, گالری عکس

قطار بعدی

این هم برود… سوار بعدی بشوی

خیس از غم انتظار بعدی بشوی

پاهات بخشکد، چمدان روی زمین

هی منتظر قطار بعدی بشوی.

“مزدک نظافت”