اشعار, رباعی, گالری عکس

فلسفه ی شک

با منطق کودک به جهان خیره بشو

از پشت دو عینک به جهان خیره بشو

وقتی که یقین دشمن اندیشه ی توست

با “فلسفه ی شک” به جهان خیره بشو!

“مزدک نظافت”