اشعار, قطعه

شاعران

تو بهاری و خوب می دانی!

که شریکِ خزان نباید شد

شاعران جیب هایشان خالی ست

عاشقِ شاعران نباید شد!

“مزدک نظافت”