اشعار, رباعی

خنده های الکی

عمری ست که تلخ و زورکی می خندیم

دلخوش به هوای کودکی می خندیم

ما صورت مان به داغ سیلی سرخ ست

از گریه پُریم و الکی می خندیم!

“مزدک نظافت”